SB-COMPUTER-ADD
Politics NEWSView All
Society NEWSView All
English NEWSView All
Entertainment NEWSView All
Business NEWSView All
Photo GALLERYView All
Sports NEWSView All

‘खेलकुदले नेपाली झन्डा अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा फहराएको छ’ – राष्ट्रपति भण्डारी

/fi6«kltåf/f em08f x:tfGt/0f
/fi6«klt ljBfb]jL e08f/Låf/f a|flhnsf] l/of] cf]nDkLs v]ns'b k|ltof]uLtfdf g]kfnsf] tkm{af6 ;xefuL x'g] 6f]nLsf k|d'v v]ns'b kl/ifbsf ;b:o ;lrj s]za lai6nfO{ dªunaf/ g]kfnsf] /fli6«o em08f x:tfGt/0f ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;
काठमाडौँ, ११ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा खेलकुदको माध्यमबाट नेपाली राष्ट्रिय झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा फहराउन सकेको बताउनुभएको छ..

प्रथम दक्षिण एसियाली भेट्रान्स टेबलटेनिस सम्पन्न

table-tennis
काठमाडौँ, १० साउन । प्रथम दक्षिण एसियाली भेट्रान्स टेबलटेनिस प्रतियोगिताको ५० वर्षमाथि पुरुष एकलमा भारतका कुमुदकुमार राईले उपाधि हात पारेका..